Simon Kidston Genex Power (ASX: GNX)

Genex Power (ASX: GNX) executive director Simon Kidston at the 2021 Gold Coast Investment Showcase.